Lehrstühle (nach Fachgruppen)

Fachgruppe Philosophie

Professoren:

Fachgruppe Biblische Theologie

Professoren:

Juniorprofessor:

Honorarprofessor:

Fachgruppe Historische Theologie

Professoren:

Fachgruppe Systematische Theologie

Professoren:

Juniorprofessor:

  • JProf. Dr. Edward Fröhling: Fundamentaltheologie und Theologie der Spiritualität 

Honorarprofessor:

Lehrbeauftragte/r:

Fachgruppe Praktische Theologie

Professoren: 

Juniorprofessor:

Honorarprofessor: 

Lehrbeauftragte: