Wintersemester 2017/2018

Pflegewissenschaft

Masterstudiengang Pflegewissenschaft

Modul 3.1: Diakonie und Ethik

Kursleitung: Prof. Doris Nauer

DozentInnen: 

Prof. Nauer
Prof. Riße
JProf. Knoll
Dr. Lootens
Prof. Kohlen

Prof. Prot

Theologie

Modul 21. Vertiefung Pastoraltheologie. Seelsorgelehre

Mittwoch 8.30-10.00

 

 

 

 

Pastoraltheologie und Diakonische Theologie